Fyzika
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Fyzika A - 8 x 45 minut, 11. října 2024, Praha

"ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 27. 9. 2024

2 600 Kč
Přihlásit se
Zbývá 18 míst

Seminář ke koncepci a metodice v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích zaměřený na pracovní učebnice Fyzika A.
Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 1.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Umíme spolupracovat? Jak mění nároky společnosti požadavky na kvalitu současného vzdělávání? 
Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. V prvním bloku se zaměříme na formování schopností žáků spolupracovat v malých skupinách, jako i v rámci celé třídy prostřednictvím aktivity “Umíme spolupracovat?” 

V čem je fyzika užitečná: Co přináší technický pokrok? Ve výuce je velmi důležité zjišťovat tzv. prekoncepty žáků (představy, názory žáků před vstupem do výuky) o tom – jak žáci odpovídají na otázku Co nám přináší fyzika? Co nám přináší technický pokrok? - tato úvodní diskuse žáků a učitele je důležitým vstupem do výuky nového předmětu fyzika, s kterým žáci tento školní rok začínají.

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

V čem je fyzika užitečná? (fyzika, objevy a vysvětlení) 
Proč je důležité, aby si žáci zformulovali výzkumnou otázku a předpoklady/hypotézy o zkoumaném jevu? Potom je experimentálně ověřovat a tvořit ve vzájemné diskusi závěry? Ve druhém bloku za zaměříme na základní schéma vědeckého zkoumání a jak jej simulovat ve třídě: jak sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, připravit a převést experimentální zkoumání, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. Vytvoříme takto ve výuce prostor nejen pro „nabývání nových znalostí“, ale i pro rozvoj efektivní spolupráce, strategií a schopností vědecké práce (rozvíjeno v konstruktivisticky vedené výuce).

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Výlet do světa tekutin 
Dokáže voda „cestovat“ ze sklenice do sklenice?/Malujeme květiny. Květy? 
Některé jevy probíhají jinak, než bychom očekávali. Pro žáky je klíčovým zdrojem poznávání zažití tzv. kognitivního konfliktu, kdy předpokládají něco jiné, než pak při praktické realizaci experimentu pozorují. Nabízíme vám takové momenty v aktivitách, ve kterých prozkoumáme zda dokáže voda „cestovat“, jako dosáhnout, aby někam „procestovala“ všechna voda, jak namalovat květ či duhu bez pomoci štětce, zda tyto děje spolu souvisí a jak to všechno souvisí například i s rostlinami (mezipředmětové propojení ExpEdici na biologii v 5. ročníku – povrchové napětí vody). 

Co dokáží plyny? 
Prvky konstruktivistického přístupu představíme přes konkrétní příklady aktivit, ve kterých budeme řešit různé výzkumné otázky. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady. Jak mohou žáci v týmech zkoumat co dokáží plyny? Vyzkoušíme si spolu modelovou hodinu s doprovodným metodickým komentářem

Jak dát do pohybu tekutiny? 
Podíváme se také na to, jak lze prostřednictvím projektů rozvíjet fyzikální představy žáků (Jak dát do pohybu tekutiny?) – ukázky projektů žáků.

Diskuse

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Umíme měřit délku? / Víme měřit plíce?
Jak vyvolat kognitivní konflikt u žáků v oblasti měření? Pokusíme se o to v úvodu aktivity Umíme měřit délku? Cílem přírodovědného vzdělávání je rozvíjet u žáků nejen strukturu pojmů a faktů, ale ve stejné míře i způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě. 

Jak můžeme změřit objem plynu?
Má to význam např. v medicíně? Jak lékaři měří kapacitu plic? Co je spirometr? Má smysl měřit veličinu vícekrát? Prostřednictvím realizace aktivity Umíme měřit plíce? si vyzkoušíme, jak je možné rozvíjet způsobilost pozorovat, měřit či usuzovat, jak efektivně propojit fyzikální poznání a biologii člověka a zodpovíme si i položené otázky.

16:15 – 16:30 Závěr a předání certifikátů

____________________________________________________

Navazující seminář Fyzika  B, 24. 1. 2025 v Praze. Program a možnost registrace najdete zde.

Lektoři: Viera Lapitková nebo Martina Nociarová (SK) 

 • Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

K projektu ExpEdice směřovala celou svojí profesionální kariérou. Působila na Státním pedagogickém ústavu a v roce 1993 se naskytla možnost zapojení Slovenska do mezinárodního programu vyučování přírodovědných předmětů - FAST. Později, z pověření University of Hawaii, která byla tvůrcem programu FAST, se stala jeho ředitelkou na Slovensku. Sama tento program učila 18 let střídavě na gymnáziu na Tomášikovej ul.. a později na gymnáziu na Vazovově ul.. v Bratislavě. Tuto zkušenost využila jednak při přípravě budoucích učitelů fyziky na FMFI UK a také jako hlavní autor učebnic fyziky pro ZŠ vydaných v r. 2010. 2010 -12. Má bohatou publikační činnost a množství ocenění za pedagogickou práci.

 • Mgr. Martina Nociarová

Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už šestým rokem.

____________________________________________________

Informace:

 • Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.
 • Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.
 • Místo konání: Praha, Gymnázium Thomase Manna, Střížkovská 32, 180 00 Praha
 • Uzavření registrace: 14 dní před termínem konání nebo při naplnění kapacity.
 • Cena semináře: 2.600 Kč
  • Sleva 1.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.200 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
  • V rámci poplatku získáte české verze tištěné učebnice Fyziky A (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci se slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit),
  • metodiku a
  • občerstvení v průběhu přestávek.
 • Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků. 
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.