Obchodní podmínky

Poskytování služeb prostřednictvím portálu www.h-edu.cz

společnosti H-edu, s.r.o. se sídlem Sázavská 2430/4, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ : 01878344

(dále též „Obchodní podmínky“)

 

OBSAH :

 

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

II. Uživatelský účet

III. Stahování a užívání elektronických knih

IV. Uzavření smlouvy, cena a platební podmínky

V. Autorská práva – licence

VI. Odpovědnost za dostupnost a obsah Webu

VII. Odstoupení od smlouvy

VIII. Ochrana osobních údajů

IX. Zvláštní ustanovení po spotřebitele

X. Závěrečná ustanovení

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

 

1. Tyto Obchodní podmínky společnosti H-edu, s.r.o. se sídlem Sázavská 2430/4, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ : 01878344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97352 (dále jen „poskytovatel služby“ nebo „ poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služby a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže uvedených služeb. Poskytovatel také poskytuje k poskytovaným službám sjednanou servisní podporu, vyřizuje reklamace a přijímá oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

2. Uživatelem níže popsané služby může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání, která má zřízen uživatelský účet na níže uvedených webových stránkách poskytovatele služby. Uživatelem je spotřebitel nebo podnikatel . Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Obchodních podmínkách pro podnikatele. Tyto Obchodní podmínky obsahují zvláštní ustanovení, která se vztahují pouze na spotřebitele, a to jednak v čl. IX., jednak v případech, kdy je výslovně zmíněn spotřebitele. Pokud není ve zvláštních ustanoveních dle předchozí věty uvedeno jinak, pak pro spotřebitele platí stejná ustanovení těchto Obchodních podmínek jako pro podnikatele.

 

3. Elektronickou knihou (dále též „e-kniha“) se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Obsahem digitálního souboru nemusí být pouze kniha, ale může jím být i audiokniha, elektronická interaktivní publikace, časopis, noviny, návod, příručka, apod.

Funkce e-knih  pro účely těchto Obchodních podmínek :

1a) „základní“  - zahrnuje čtení e-knih

1b) "učitelské"  – zahrnuje :

- prostředí pro prohlížení a interakci s el. publikacemi na interaktivních tabulích

- editor úloh

4. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu elektronické knihy poskytovatelem služby koncovým uživatelům pro jejich a) školní potřebu, nebo pro b) učitelskou potřebu nebo pro c) osobní (individuální) potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí licenčních práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto Obchodních podmínek. Služby je možné užívat pouze na základě jednotlivých dílčích smluv, uzavřených k jednotlivým e-knihám (nebo více e-knihám najednou) mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“ nebo „smlouvy“) na základě a způsobem dle těchto Obchodních podmínek, které se stanou nedílnou součástí dané dílčí smlouvy. Poskytovatel a uživatel jsou dále též označováni jako „smluvní strany“.

 

5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách www.h-edu.cz (dále jen „ Web“), které provozuje. Obchodní podmínky obsahují též pravidla pro užívání těchto webových stránek a s tím související úpravu právních vztahů.

 

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na Webu pouze za předpokladu, že je uzavřena smlouva a uživatele má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu pro objednávky jednotlivých e-knih a uzavírání jednotlivých dílčích smluv na jejich užívání.

 

2. Uživatel se zavazuje údaje sdělované poskytovateli služby aktualizovat.

 

3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

 

4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně (e-mailem) nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.

 

5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů a právních jednání provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

 

6. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto Obchodních podmínek je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením zaplacené e-knihy, vrátí poskytovatel služby alikvotní část uhrazené ceny za dobu od okamžiku doručení odstoupení uživateli (u časově omezených licencí), na účet uživatele.

 

7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu na Webu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

 

III. STAHOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH KNIH

 

1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní e-knihu jakožto autorského díla.

 

2. Uživatel bere na vědomí, že pro čtení knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení e-knihy a/nebo jejího interaktivní užití způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení.

 

3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby mohou být přístupné prostřednictvím šifrované komunikace https s SSL certifikátem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

 

4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k Webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování Webu poskytovatele služby.

 

5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

 

6. Minimální technické podmínky na straně uživatele pro využívání online přístupu na Web jsou následující :

 

- Internetové připojení

- Internetový prohlížeč   Firefox 50, Chrome 45, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze

 

Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

 

 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. Uzavírání jednotlivých dílčích smluv probíhá prostřednictvím zřízeného uživatelského účtu a registrační a objednací procedury na Webu poskytovatele.

 

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že k uzavření dílčí smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách uživateli v článku I. specifikovanou službu ke konkrétní e-knize (e-knihám), dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení a/nebo další užití (podle druhu licence) objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout a/nebo užívat e-knihu (podle druhu licence) až po připsání ceny na účet poskytovatele služby. V případě úspěšné platby uživatelem zvolenou platební metodou poskytovatel zašle obratem oznámení formou licenčního e-mailu uživateli k daným objednaným a uhrazeným e-knihám, případně tuto informaci uživateli poskytne prostřednictví jeho uživatelského účtu.

 

3. Postup uzavření dílčí smlouvy a získání licence ke zvolené e-knize (e-knihám) :

a) registrace uživatele na Webu (pouze jednou před první objednávkou),

b) uživatel si na Webu vybere a objedná e-knihu/y ke kterým požaduje licenci a stiskne tlačítko „Koupit“, v rámci tohoto kroku zvolí dobu, po níž chcete objednané E-knihy užívat, tedy dobu účinnosti dílčí smlouvy, počet PC, mobilních zařízení, nebo počet e-mailových schránek, nebo jiných zařízení, na kterých se mají e-knihy používat.

c) v dalším kroku se uživateli nabídne možnost vyplnění fakturačních údajů a způsobu platby. Po jejich vyplnění uživatel stiskne tlačítko „ Pokračovat v objednávce“,

d) zobrazí se rekapitulace pro kontrolu objednávky. V této fázi je také nutné projevit svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami poskytovatele. Pro potvrzení své volby uživatel stiskne tlačítko „Dokončit objednávku“,

e) na základě dokončení objednávky uživatel obdrží potvrzovací e-mail s informací o provedené objednávce.

 

4. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu (dále též „cena“ nebo „odměna“) na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

 

5. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy na Webu u každé e-knihy. Všechny ceny jsou smluvní a jsou na Webu uvedeny vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč).

 

6. Cena za stažení e-knihy a/nebo její další užití (podle druhu licence) zahrnuje licenční poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání dané e-knihy zaplatit, to se však netýká nákladů na komunikace prostředky na dálku , které si hradí uživatel sám v rámci svého smluvního vztahu s poskytovatele služeb komunikace na dálku (týká se zejména internetového připojení uživatele k Webu).

 

7. Platební metody pro úhradu ceny dle dílčích smluv jsou následující :

a) bankovním převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2601280959 /2010

b) platební kartou prostřednictvím Webu

 

8. E-knihy jsou prodávány i prostřednictvím autorizovaných zprostředkovatelů, jejichž seznam je uveden na Webu v sekci www.h-edu.cz/partneri. V případě prodeje e-knih způsobem dle předchozí věty je však pro zpřístupnění služby a možnosti započetí užívání dané e-knihy nutná předchozí registrace uživatele na Webu poskytovatele zahrnující zřízení uživatelského účtu daného uživatele. Splnění další podmínky úhrady ceny za danou e-knihu je splněno okamžikem úhrady danému autorizovanému zprostředkovateli.

V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na Webu poskytovatele služby jsou autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění (dále též „autorský zákon“) a jako taková podléhají ochraně autorského zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Uživatel je oprávněn k užití e-knihy pouze po dobu trvání licence k dané e-knize, po jejím vypršení je povinen zničit a znepřístupnit veškeré kopie e-knihy, které si pořídil v jakékoliv podobě.

 

2. Poskytovatel služby uděluje licenci jako nevýhradní, územně neomezenou, nepřenosnou a časově omezenou na dobu trvání smlouvy, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Užívací práva udělená poskytovatelem jsou omezena výhradně na uživatele a osoby, které jsou jeho součástí.

 

3. Poskytovatele poskytuje následující druhy uživatelských licencí:

 

a) školní licence pro malé/velké školy, tj. pro školy/školská zařízení a školské právnické osoby zapsané do rejstříku škol a školských zařízení a/nebo školských právnických osob ve smyslu §141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 

- tento druh licence zahrnuje přístup pro učitele dané školy (funkce 1a i 1b)

- tuto školní licenci, respektive účty přes které je možné k nim přistupovat spravuje uživatel, který licenci zakoupil a může případně pověřit další uživatele správou

b) školní licence PLUS pro malé/velké školy, tj. pro školy/školská zařízení a školské právnické osoby zapsané do rejstříku škol a školských zařízení a/nebo školských právnických osob ve smyslu §141 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

- tento druh licence zahrnuje přístup pro učitele dané školy (funkce 1a i 1b) a přístup pro žáky dané školy a jejich rodiče (funkce 1a)

- tuto školní licenci, respektive účty přes které je možné k nim přistupovat spravuje uživatel, který licenci zakoupil a může případně pověřit další uživatele správou

c) univerzitní licence pro vysoké školy ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů v platném znění.

 - tento druh licence zahrnuje přístup pro učitele dané vysoké školy (funkce 1a i 1b) a studenty dané vysoké školy s užitím pouze za účelem výuky, studia a získání praxe v rámci studia na dané vysoké škole.

- tuto univerzitní licenci, respektive účty přes které je možné k nim přistupovat spravuje uživatel, který licenci zakoupil a může případně pověřit další uživatele správou

d) individuální učitelská, zahrnuje jeden účet (funkce 1a i 1b)

 

- jeden účet smí být používán v jeden okamžik max. na dvou zařízeních, vždy ale pouze jednou osobou, která je s účtem spjatá

 

e) individuální, zahrnuje jeden účet (funkce 1a)

 

- jeden účet smí být používán v jeden okamžik max. na dvou zařízeních, vždy ale pouze jednou osobou, která je s účtem spjatá

f) zahraniční školní licence pro zahraniční školy /školská zařízení / vysoké školy (dále společně též „zahraniční škola“) pro pro užití na příslušném území cizího státu v rámci dané licence a v rámci licencí poskytnuté příslušné jazykové mutace. Zahraniční školou se pro účely dané licence rozumí právnická či fyzická osoba, oprávněná podle práva daného cizího státu (státu mimo Českou republiku) poskytovat na území daného cizího státu školní výuku. Zahraniční škola není oprávněna k užití na jiném území a v jiné jazykové mutaci, než která byla zahraniční školou řádně zakoupena a společností H-edu, s.r.o. nabízena v rámci dané licence.

 - tento druh licence zahrnuje přístup pro učitele dané školy (funkce 1a i 1b)

- tuto školní licenci, respektive účty přes které je možné k nim přistupovat spravuje uživatel, který licenci zakoupil a může případně pověřit další uživatele správou

 

4. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání Webu jakož i stahovaných e-knih je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

 

5. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

 

6. E-knihy jsou připravovány a vyrobeny poskytovatelem a/nebo jeho smluvními partnery, jejichž seznam je uveden na Webu v sekci www.h-edu.cz/partneri .

 

7. V případě, že v rámci interaktivního užívání dané e-knihy na Webu vytvoří uživatel nové dílo, např. v podobě nové matematické úlohy, pak uživatel tímto souhlasí s tím a poskytuje k tomuto nově vytvořenému dílu bezúplatnou neomezenou licenci k užití tohoto díla poskytovatelem a dalšími oprávněnými uživateli dané e-knihy v rámci Webu. Poskytovatel prohlašuje, že v případě e-knih, kde je umožněno jejich interaktivní užití, má zajištěn souhlas autorů dané e-knihy k jejímu interaktivnímu užití pro vytvoření nového díla oprávněnými uživateli dané e-knihy.

 

 

 

VI. ODPOVĚDNOST ZA DOSTUPNOST A OBSAH WEBU

 

1. Poskytovatel nepřebírá jakoukoli odpovědnost vůči uživateli nebo třetím osobám za způsob využití obsahu Webu uživatelem.

 

2. Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost informačního systému na Webu nebude nižší než 90%, a to měřeno vždy za všechny pracovní dny v kalendářním měsíci od 8.00 do 20.00 hodin v místě připojení serveru poskytovatele k síti. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami. Do výpočtu procentuální hodnoty dostupnosti dle první věty tohoto odstavce se dále nazapočítávají tzv. servisní okna, nutná pro údržbu a upgrade Webu.

 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1. Uživatel je oprávněn od dílčí smlouvy písemně odstoupit, jestliže prokazatelná dostupnost informačního systému Webu ve smyslu čl. VI. odst. 2 Obchodních podmínek bude v každém ze třech po sobě jdoucích kalendářních měsíců nižší, než 90% nebo poskytovatel bude i přes písemné upozornění uživatele v minimálně 14denním prodlení s plněním některé z podstatných povinností plynoucích ze smlouvy.

 

2. V případě, kdy uživatel poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést blokaci přihlašovacích údajů k uživatelskému účtu, a to do doby, po kterou bude uživatel porušovat svou povinnost nebo dokud neodstraní důsledky porušení své povinnosti. Takovým porušením se především rozumí prodlení s úhradou faktury delší než 15 dní.

 

3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy s uživatelem odstoupit pokud (i) uživatel poruší svou povinnost dle čl. III. nebo V. těchto Obchodních podmínek nebo (ii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele opakovaně poruší svou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo (iii) uživatel přes písemnou výzvu poskytovatele neodstraní důsledky porušení povinnosti uživatele vyplývající ze smlouvy.

 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Smlouva zaniká k okamžiku doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Uhradil-li uživatel poskytovateli cenu za užívání, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu bude tato část odměny bude v alikvotní výši vrácena, pokud dojde k odstoupení od smlouvy dle čl. VII. odst. 1 těchto Obchodních podmínek.

 

5. Uhradil-li uživatel poskytovateli cenu za užívání e-knihy, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy a dojde k odstoupení od smlouvy dle VII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek, tato část ceny odměny mu vrácena nebude a bude definována a po uživateli vyžadována náhrada škody.

 

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel bere na vědomí, že spolu s akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Účelem zpracování osobních údajů je nabízení produktů a služeb poskytovatele na základě uděleného souhlasu uživatele jakožto subjektu údajů podle čl. 6, odst. 1, písmene a) GDPR, zpracování nezbytné pro plnění smluvních vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem a vyplývajících z užívání produktů poskytovatele a poskytování Služeb poskytovatelem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

 

2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele, se kterými má či bude mít uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Poskytovatel je oprávněn předávat v nezbytném rozsahu osobní údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu kromě zpracovatele též těmto třetím subjektům :

-     spoluautorům a/nebo držitelům majetkové složky autorských práv k autorským dílům či jejich části, obsažených na Webu a/nebo v e-knihách či poskytovaných prostřednictvím Služby, a to za účelem plnění smluv a vzájemného vyúčtování, kontroly a evidence prodaných licencí

-     autorizovaným zprostředkovatelům uvedeným čl. IV, odst. 8 těchto Obchodních podmínek výše, a to za účelem plnění smluv a vzájemného vyúčtování, kontroly a evidence prodaných licencí

 

3. Osobní údaje budou zpracovány, není-li v těchto Obchodních podmínkách či v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem a užity za účelem plnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a dále pro účely uvedené v čl. VIII. odst. 1 těchto Obchodních podmínek výše, a to v níže uvedeném rozsahu. Seznam osobních údajů, které mohou být se souhlasem subjektů údajů zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, případně bez jejich souhlasu pro plnění smluvních vztahů mezi poskytovatelem jakožto správcem údajů a uživatelem a/nebo jeho zaměstnanci jakožto subjekty údajů, vyplývajících z užívání produktů poskytovatele a poskytování Služeb poskytovatelem :

- jméno, příjmení, titul

- telefonní číslo

- název (firma) a sídlo u uživatele-právnické osoby

- adresa bydliště/místo podnikání

- kontaktní adresa

- funkce v rámci uživatele – právnické osoby

- číslo bankovního účtu

- identifikační číslo (IČ)

 

V případě, že v rámci interaktivního užívání dané e-knihy na Webu vytvoří uživatel nové dílo, např. v podobě nové matematické úlohy, pak uživatel tímto souhlasí s tím, aby bylo užito jméno uživatele v rámci Webu u daného nového díla, vytvořeného uživatelem.

 

4. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu. Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, budou zpracovávány po dobu využívání Služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně budou zpravidla ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh dat. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby, dále má právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání svých osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat přenesení svých osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“). Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto Obchodních podmínek, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na Webu. Poskytovatel dále upozorňuje, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb, resp. pro splnění všech povinností poskytovatele, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musí poskytovatel zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

5. Uživatel souhlasí se zasíláním informací o produktech a nabídkách poskytovatele.

6. Poskytovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, poskytovatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

7. Poskytovatel si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku uživatele vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může uživatel kontaktovat poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na Webu.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb. Z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním zakoupených e-knih (či jiného elektronického obsahu) uživatel souhlasí a poskytovatel je oprávněn do uživatelem zakoupených e-knih implementovat (u uživatele fyzické osoby) jméno, příjmení a adresu uživatele, u uživatele právnické osoby pak její název, sídlo a identifikační číslo.

9. Poskytovatel přijal přiměřená organizační a technická opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající povaze, rozsahu, okolnostem, účelu a riziku jejich zpracování.

 

IX. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PO SPOTŘEBITELE

 

1. Spotřebitel má po uzavření dílčí smlouvy právo od ní odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží (odeslání licenčního e-mailu). V takovém případě musí spotřebitel zaslat do sídla poskytovatele nebo na e-mailovou adresu [email protected] průvodní dopis, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a sdělí kontaktní údaje obsahující jeho jméno a příjmení nebo název firmy, uživatelské jméno licence, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury.

2. Spotřebitel však nemá dle předchozího odst. 1 čl. IX. právo odstoupit od dílčí smlouvy, pokud byl digitální obsah ve formě objednaných e-knih dodán formou jeho zpřístupnění spotřebiteli na Webu před uplynutím lhůty pro odstoupení od dílčí smlouvy. Spotřebitel tím, že si lhůtu dodání určuje sám datem úhrady ceny, tímto výslovně souhlasí s dodáním formou zpřístupnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a je srozuměn s tím, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy ve smyslu §1837 písm. l) občanského zákoníku .

3. Poskytovatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na Webu, a spotřebiteli tak poskytovatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese sídla poskytovatele, uvedeném v záhlaví těchto Obchodních podmínek.

4. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

5. Dílčí smlouva, resp. příslušná objednávka spotřebitele, bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém uživatelském účtu.

6. V případě stížnosti spotřebitele může tuto uplatnit přes kontaktní údaje uvedené na Webu v sekci „Kontakty“, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

7. Údaje o právech z vadného plnění. Pokud se na dodaném produktu vyskytne vada, vznikají smluvním stranám práva a povinnosti, které se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8. Vady. Poskytovatel odpovídá spotřebiteli, že e-kniha (dále též „produkt“) při převzetí (zpřístupnění) nemá vady. Poskytovatel odpovídá zejména za to, že v době převzetí (zpřístupnění) e-knihy tato :

- má stanovené nebo ujednané vlastnosti,

- se hodí k účelu, který pro jeho použití poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,

- byla dodána v odpovídajícím množství a jakosti, a

- vyhovuje požadavkům právních předpisů a nemá právní vady. Předmět smlouvy má právní vady, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

9. Kontrola produktu a zjištění vady. Spotřebitel produkt podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí (zpřístupnění) a přesvědčí se o jeho vlastnostech. Vadu je potřeba oznámit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí produktu.

10. Práva z vad. Je-li vada odstranitelná, může spotřebitel požadovat opravu předmětu smlouvy, doplnění toho, co chybí, nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může spotřebitel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V případě uplatnění práva z vad má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění tohoto práva. Právo na náhradu těchto nákladů je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

11. Technická specifikace produktů, údaje o funkčnosti a kompatibilitě s hardwarem a softwarem, je uvedena jednak v těchto Obchodních podmínkách výše, jednak u každého jednotlivého produktu na Webu poskytovatele.

12. Případné spory mezi poskytovatele a uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Smlouva a tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, a to zákonem č. 121/2000 Sb., a právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Veškeré spory vyplývající z každé dílčí smlouvy a/nebo v souvislosti s ní bude rozhodovat obecný soud určený dle obecně závazných předpisů stanovené dle místní příslušnosti pro Prahu 1.

 

2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek a/nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

 

3. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve smlouvě.

 

4. Veškerá oznámení týkající se smlouvy, určené pro uživatele mohou být zasílány v podobě elektronické zprávy na emailovou adresu uživatele, stejně tak uživatel může využít elektronické komunikace s poskytovatelem včetně případné výpovědi smlouvy.

 

5. Uživatel je povinen písemně informovat poskytovatele o každé změně kontaktní adresy nebo jiných identifikačních údajů uživatele uvedených ve smlouvě.

 

6. Jakákoliv změna smluvních podmínek musí být u již uzavřených dílčích smluv provedena výhradně na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uživatel však bere na vědomí s souhlasí s tím, že poskytovatel služby je oprávněn Obchodní podmínky měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.

 

Dne 1.srpna 2019 ve Žďáře nad Sázavou

 

Mgr. Jan Šedo, v. r.

jednatel H-edu, s.r.o.