ExpEdice - Fyzika A, B - 16 x 45 minut, 30. - 31. května 2024, Brno
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Fyzika A, B - 16 x 45 minut, 30. - 31. května 2024, Brno

Seminář ke koncepci a metodice vyučování fyziky a chemie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích. Registrace: do 17. 5 .2024

5 200 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 15 míst

Seminář je zaměřen na pracovní učebnice Fyzika A a Fyzika B. Součástí je dopolední blok zaměřený na celkový koncept, na který s sebou můžete přizvat svého ředitele nebo vedoucího předmětové sekce. Přihlášení pouze na tento blok je možné zde. Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 2.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

1. den 

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Umíme spolupracovat? Jak mění nároky společnosti požadavky na kvalitu současného vzdělávání? 
Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. V prvním bloku se zaměříme na formování schopností žáků spolupracovat v malých skupinách, jako i v rámci celé třídy prostřednictvím aktivity “Umíme spolupracovat?” 

V čem je fyzika užitečná: Co přináší technický pokrok? Ve výuce je velmi důležité zjišťovat tzv. prekoncepty žáků (představy, názory žáků před vstupem do výuky) o tom – jak žáci odpovídají na otázku Co nám přináší fyzika? Co nám přináší technický pokrok? - tato úvodní diskuse žáků a učitele je důležitým vstupem do výuky nového předmětu fyzika, s kterým žáci tento školní rok začínají.

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

V čem je fyzika užitečná? (fyzika, objevy a vysvětlení) 
Proč je důležité, aby si žáci zformulovali výzkumnou otázku a předpoklady/hypotézy o zkoumaném jevu? Potom je experimentálně ověřovat a tvořit ve vzájemné diskusi závěry? Ve druhém bloku za zaměříme na základní schéma vědeckého zkoumání a jak jej simulovat ve třídě: jak sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, připravit a převést experimentální zkoumání, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. Vytvoříme takto ve výuce prostor nejen pro „nabývání nových znalostí“, ale i pro rozvoj efektivní spolupráce, strategií a schopností vědecké práce (rozvíjeno v konstruktivisticky vedené výuce).

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Výlet do světa tekutin 
Dokáže voda „cestovat“ ze sklenice do sklenice?/Malujeme květiny. Květy? 
Některé jevy probíhají jinak, než bychom očekávali. Pro žáky je klíčovým zdrojem poznávání zažití tzv. kognitivního konfliktu, kdy předpokládají něco jiné, než pak při praktické realizaci experimentu pozorují. Nabízíme vám takové momenty v aktivitách, ve kterých prozkoumáme zda dokáže voda „cestovat“, jako dosáhnout, aby někam „procestovala“ všechna voda, jak namalovat květ či duhu bez pomoci štětce, zda tyto děje spolu souvisí a jak to všechno souvisí například i s rostlinami (mezipředmětové propojení ExpEdici na biologii v 5. ročníku – povrchové napětí vody). 

Co dokáží plyny? 
Prvky konstruktivistického přístupu představíme přes konkrétní příklady aktivit, ve kterých budeme řešit různé výzkumné otázky. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady. Jak mohou žáci v týmech zkoumat co dokáží plyny? Vyzkoušíme si spolu modelovou hodinu s doprovodným metodickým komentářem

Jak dát do pohybu tekutiny? 
Podíváme se také na to, jak lze prostřednictvím projektů rozvíjet fyzikální představy žáků (Jak dát do pohybu tekutiny?) – ukázky projektů žáků.

Diskuse

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Umíme měřit délku? / Víme měřit plíce?
Jak vyvolat kognitivní konflikt u žáků v oblasti měření? Pokusíme se o to v úvodu aktivity Umíme měřit délku? Cílem přírodovědného vzdělávání je rozvíjet u žáků nejen strukturu pojmů a faktů, ale ve stejné míře i způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě. 

Jak můžeme změřit objem plynu?
Má to význam např. v medicíně? Jak lékaři měří kapacitu plic? Co je spirometr? Má smysl měřit veličinu vícekrát? Prostřednictvím realizace aktivity Umíme měřit plíce? si vyzkoušíme, jak je možné rozvíjet způsobilost pozorovat, měřit či usuzovat, jak efektivně propojit fyzikální poznání a biologii člověka a zodpovíme si i položené otázky.

____________________________________________________

2. den 

9:00 -10:30 -  V. BLOK

„Kouzlo“ se zkumavkami/Jak ponořit trubičku do takové hloubky, jak si přejeme? 
Pokud je cílem přírodovědného vzdělávání rozvíjet poznatky žáků stejně jako i způsobilosti vědecké práce, které využijí i v běžném životě, je zapotřebí pro to vytvořit dobré podmínky. Prostřednictvím realizace vhodné posloupnosti aktivit poznáme, proč některé předměty plavou a jiné se potopí (Kouzlo se zkumavkami, Ponořená trubička a graf), na čem závisí hloubka ponoru (Objem, tvar a ponořování krabic) a nosnost lodi (Lodě z alobalu), a jak je možné prostřednictvím těchto aktivit rozvíjet hloubkové porozumění pojmu hustota (Jak v grafu najdu hustotu).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - VI. BLOK

Kolik vody vytlačí plovoucí a kolik potopené těleso? / Na co přišel Archimedes?/ Zahrajme si na hustotu 
Některé jevy je důležité pozorovat v systematické posloupnosti, takové experimentování a systematické pozorování zažijete např. v aktivitách Kolik vody vytlačí plovoucí a kolik potopené těleso?, K čemu přišel Archimedes? Je důležité vést žáky k budování představy, že na otázku „jak hustě je v látce“ vědci odpovídají zjišťováním hmotnosti tělesa z dané látky na jednotku jeho objemu. Pro žáky není tato představa vůbec jednoduchá, proto nabízíme také zážitkovou aktivitu Zahrajme si na hustotu, ve které si žáci mohou „ohmatat“, jak hustě může být v jednom metru kubickém a také porovnat hustotu látek v různých fyzikálních jednotkách.

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - VII. BLOK

Jaký je rozdíl mezi Golfským a Labradorským proudem?/Proč heliový balón stoupá a vzdušný balón klesá? 
Fyzikální zákony, pravidla, výpočty mají svoji omezenou platnost. Žákům bysme neměli představovat vědu jako něco dané a neměnné, ale jako dynamicky se vyvíjející proces, proces plný překvapení a objevitelského potěšení – například prostřednictvím aktivit Vliv teploty na hustotu – „kouřící“ kapalina, modelování Golfského proudu či stanovení hustoty vzduchu/propanu dvěma různými metodami.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - VIII. BLOK

Jak lze určit, z jaké látky je kámen z Měsíce? – aktivita vhodná i k testování znalostí a dovedností žáků z porozumění pojmu hustota látky a možností jejího určení. 

Koncepce hodnocení žáků 
Tak jako znalosti, i způsobilosti vědecké práce může mít žák rozvinuté na různé úrovni. Přes konkrétní úkoly se podíváme na to, jak tyto úrovně identifikovat, abychom žákům uměli dát cílenou zpětnou vazbu o jejich pokroku. Vytvoříme spolu strategii pro klasifikaci žáků, aby se ve výsledné známce neodrážela jen úroveň znalostí, ale i schopností vědecké práce a přírodovědných postojů.

16:15 – 16:30 Závěr a předání certifikátů

Lektoři: Viera Lapitková, Martina Nociarová (SK) 

Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
K projektu ExpEdice směřovala celou svojí profesionální kariérou. Působila na Státním pedagogickém ústavu a v roce 1993 se naskytla možnost zapojení Slovenska do mezinárodního programu vyučování přírodovědných předmětů - FAST. Později, z pověření University of Hawaii, která byla tvůrcem programu FAST, se stala jeho ředitelkou na Slovensku. Sama tento program učila 18 let střídavě na gymnáziu na Tomášikovej ul.. a později na gymnáziu na Vazovově ul.. v Bratislavě. Tuto zkušenost využila jednak při přípravě budoucích učitelů fyziky na FMFI UK a také jako hlavní autor učebnic fyziky pro ZŠ vydaných v r. 2010. 2010 -12. Má bohatou publikační činnost a množství ocenění za pedagogickou práci.

Mgr. Martina Nociarová
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už šestým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.

Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343)

Cena semináře: 5.200 Kč

Sleva 2.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 8.400 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.

V rámci poplatku získáte české verze tištěných učebnic Chemie A a B (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci se slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit). 

Občerstvení: o přestávkách bude k dispozici malé občerstvení.
Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.

Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.