Fyzika 6. ročník (1. díl), 8 x 45 minut, 5. dubna 2023, Praha
Přírodní vědy
Seminář

Fyzika 6. ročník (1. díl), 8 x 45 minut, 5. dubna 2023, Praha

Školení ke koncepci a metodice vyučování biologie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích.

2 400 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 7 míst

Ve spolupráci s odborným týmem se opíráme o mezinárodní výzkumy a experimentální ověřování, z kterých vyplývá, že motivaci dětí učit se významně ovlivňují tři faktory:

  • prostor pro vlastní aktivní zkoumání, ve kterém žák vidí smysl,
  • porozumění poznávacímu procesu dětí a podnětné vedení ze strany učitele
  • prostor pro spolupráci a sdílení svých objevů se spolužáky

Vyučování podle metodiky ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! klade důraz na všechny tři roviny. Pro žáky 6. ročníku jsou připravené finální pracovní učebnice (1. a 2. díl) se sérií induktivně koncipovaných aktivit. Struktura aktivit respektuje empirický model poznávání, tedy začíná výzkumným problémem a otázkou, pokračuje diskusí žáků, dohodou na výzkumném postupu a otázkami, které pomohou žákům objevit poznatky v kontextu běžných i méně známých situací. Tímto postupem si žák vytváří vlastní strukturu poznatků a zároveň si osvojuje způsobilosti jako jsou experimentování, měření, tvorba hypotéz, vyhodnocování měření, tvorba závěrů a spolupráce ve skupině spolužáků. K aktivitám jsou vypracované metodické materiály, které reflektují přímou zkušenost s jejich realizací v praxi.

Školením si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expediceProgram školení

I. BLOK: Projekt - ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! - koncepce výuky fyziky
Umíme spolupracovat? Jak mění nároky společnosti požadavky na kvalitu současného vzdělávání? Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. V prvním bloku se zaměříme na formování schopností žáků spolupracovat v malých skupinách i v rámci celé třídy prostřednictvím aktivity Umíme spolupracovat?
V čem je fyzika užitečná: Co přináší technický pokrok? Ve výuce je velmi důležité zjišťovat tzv. překoncepty žáků (představy, názory žáků před vstupem do výuky) o tom – jak žáci odpovídají na otázku Co nám přináší fyzika? Co nám přináší technický pokrok? - tato úvodní diskuse žáků a učitele je důležitým vstupem do výuky nového předmětu fyzika, s kterým žáci tento školní rok začínají.

II. BLOK: V čem je fyzika užitečná? (fyzika, objevy a vysvětlení) Proč je důležité, aby si žáci zformulovali výzkumnou otázku a předpoklady/hypotézy o zkoumaném jevu? Potom je experimentálně ověřili a tvořili ve vzájemné diskusi závěry? V druhém bloku se zaměříme na základní schéma vědeckého zkoumání a jak ho simulovat ve třídě: jak sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, připravit a provést experimentální zkoumání, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření.
Vytvoříme tak ve výuce prostor nejen pro „nabývání nových znalostí“, ale i pro rozvoj efektivní spolupráce, strategií a způsobilostí vědecké práce (rozvíjené v konstruktivisticky vedené výuce).

III. BLOK: Dokáže voda „cestovat“ z sklenice do sklenice?/Malujeme květy. Květy? Některé jevy probíhají jinak, než bychom očekávali. Pro žáky je klíčovým zdrojem poznávání zažití tvz. kognitivního konfliktu, kdy předpokládají něco jiného, než pak při praktické realizaci experimentu pozorují. Nabízíme vám takové momenty v aktivitách, ve kterých prozkoumáme zda dokáže voda „cestovat“, jak dosáhnout, aby někam „procestovala“ všechna voda, jak namalovat květ či duhu bez pomoci štětce, zda tyto děje spolu souvisí a jak to vše souvisí např. s rostlinami (mezipředmětové propojení Expedici na biologii v 5. ročníku – povrchové napětí vody).
Co dokážou plyny? Prvky konstruktivistického přístupu představíme přes konkrétní příklady aktivit, ve kterých budeme řešit různé výzkumné otázky. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady. Jak mohou žáci v týmech zkoumat co dokážou plyny? Vyzkoušíme si spolu modelovou hodinu s doprovodným metodickým komentářem.
Jak dát do pohybu tekutiny? Podíváme se také na to, jak lze prostřednictvím projektů rozvíjet fyzikální představy žáků (Jak dát do pohybu tekutiny?) – ukázky projektů žáků, diskuse.

IV. BLOK: Umíme měřit délku? / Umíme měřit plíce?? Jak vyvolat kognitivní konflikt u žáků v oblasti měření? Pokusíme se o to v důvodu aktivity Umíme měřit délku?
Cílem přírodovědného vzdělávání je rozvíjet u žáků nejen strukturu pojmů a faktů, ale ve stejné míře i způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě. Jak můžeme změřit objem plynu? Má to význam např. v medicíně? Jak lékaři měří kapacitu plic? Co je spirometr? Má smysl měřit veličinu vícekrát? Prostřednictvím realizace aktivity Umíme měřit plíce? si vyzkoušíme, jak lze rozvíjet způsobilost pozorovat, měřit či usuzovat, jak efektivně propojit fyzikální poznání a biologii člověka a i položené otázky.Lektoři: Viera Lapitková (SK)
Viera směřovala k projektu ExpEdice vlastně celou svoji profesionální kariéru. Působila na Štátnom pedagogickom ústave, v roce 1993 se za Slovensko zapojila do mezinárodního programu vyučování přírodovědných předmětů - FAST. Později, z pověření University of Hawaii, která byla tvůrcem programu FAST, se stala jeho ředitelkou na Slovensku. Sama tento program učila 18 let na gymnáziích v Bratislavě. Tuto zkušenost využila jednak při přípravě budoucích učitelů fyziky na FMFI UK a také jako hlavní autor učebnic fyziky pro ZŠ vydaných v r. 2010. 2010 -12. Má bohatou publikační činnost a množství ocenění za pedagogickou práci.
Martina Nociarová (SK)
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už pátým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář prozatím není akreditovaný v systému DVPP.

Místo konání: ZŠ Ohradní (Ohradní 1366/49, Praha 4 – Michle)

50% sleva pro každého 2. účastníka ze stejné školy na jakýkoliv seminář ExpEdice (do poznámky prosím uveďte 50% sleva + jména účastníků). Na email Vám automaticky dorazí proforma faktura za plnou cenu, my Vám cenu následně upravíme a zašleme doklad se slevou.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.