Financování našich seminářů a výukových materiálů pomocí šablon OP JAK

V květnu loňského roku vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I.

Cílem výzvy je “Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.” (zdroj: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/)

Tato výzva je určena jak pro Mateřské a základní školy, tak pro Základní umělecké školy, střediska volného času a pedagogicko-psychologické poradny. 

Témata aktivit jsou uvedena v příloze číslo 2 Výzvy, konkrétně v kapitole 4.1. Patří mezi ně mimo jiné projektová výuka, přírodovědné a technické vzdělávání a vzdělávání s využitím nových technologií, což jsou témata právě našich seminářů a výukových materiálů.

Jak šablony souvisí s našimi semináři, webináři a výukovými materiály?

Semináře a webináře Informatika s Emilem i Robotika s Emou lze financovat ze šablon 

zaměřených na osobnostně sociální rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Jedná se zejména o šablony 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.  Školy mohou čerpat finanční prostředky nejen na vzdělávání pedagogických, ale i nepedagogických pracovníků.

Cílem těchto šablon je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů. Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou. Obě formy jsou u našich seminářů možné.

Minimální časová dotace je v případě šablony vzdělávání pracovníků stanovena na 8 hodin. Tuto podmínku splňují semináře a webináře Informatika s Emilem - úvod pro 1. st. ZŠ, Informatika s Emilem 4 pro 1. stupeň ZŠ (pro absolventy úvodu), Robotika s Emou a 3D tisk a 3D modelování. V případě seminářů a webinářů Informatika s Emilem pro MŠ je časová dotace pouze 5 x 45 minut, lze ji ale doplnit mentoringem v rozsahu 3x 45 minut.  

Samozřejmostí je i to, že dodáme osvědčení o absolvování semináře, které je nutným dokladem k proplacení této šablony.  

Při ceně 2 400 Kč za kurz 8 x 45 minut zbývá ještě prostor pro pořízení pomůcek, licencí, pracovních sešitů nebo metodických příruček.

 

Informatika s Emilem, Robotika s Emou i Živý sešit jsou unikátní aktivizační metody výuky informatiky pro žáky MŠ a 1. stupně základních škol. Jsou aktivitou jak aktivizující, tak vzděláváním s využitím nových technologií. Jako takové tedy splňují i požadavky v rámci šablonv 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ  a 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Podmínkou těchto šablon však je, že aktivita musí být určena pro skupinu žáků (velikost skupiny je v kompetenci ředitele školy). V této skupině musí být vždy podpořen minimálně jeden žák ohrožený školním neúspěchem minimálním počtem 32 hodin inovativního vzdělávání v ZŠ během jednoho školního roku (aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin). 

I při financování tímto typem šablony je možné zakoupit potřebné pomůcky ,licence, pracovní sešity nebo metodicé příručky.

 

Přihlásit na seminář

 

 

Další možností financování našich produktů je pomocí prostředků z NPO. Více informací o této možnosti najdete zde.

 

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

Cena za seminář ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je 2 400 Kč (8 x 45 minut), zbylé prostředky je možné využít k nákupu vybavení, licencí, pracovních učebnic nebo metodických příruček.

Přihlásit na seminář EpxpEdice

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ