Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy

Proč tento kurz a proč právě teď?

 1. Dítě má na řešení tolik času kolik potřebuje.
 2. Všichni počítají s tím, že letos nenaplníte školní vzdělávací program a nemohou vás za to nijak postihnout. Máte tak jedinečnou možnost se zaměřit na to, co skutečně dětem nejde a pomoci jim bez stresu, že nestihnete probrat jiné věci podle plánu.
 3. Toto období je vhodné pro zkoušení nových věcí a způsobů. Využijte tuto příležitost a umožněte dětem absolvovat kurz bez pouček, trestů a vnějších odměn.
 4. Stanete se součástí velkého ambiciózního projektu, který si dal za cíl, aby všechny děti v České republice zlomkům opravdu rozuměly
 5. Díky Nadaci Karla Janečka a Nadaci České spořitelny bezplatně. (Původně jsme tu měli zadarmo, ale děti tomu budou muset věnovat čas a úsilí a v tomto slova smyslu to "zadarmo" nebude. Ale bezplatně ano.)

 

Jak bude kurz probíhat?

 1. Nejdříve dítě absolvuje vstupní diagnostický test, na základě kterého doporučíme absolvovat buď jednodušší nebo náročnější úroveň kurzu.
 2. Každý týden dítě dostává dvě trojice úloh. Je na ně upozorněno emailem. Jedna trojice je na jednu vyučovací hodinu.
 3. Každá úloha má variantu a) a b).
  1. Varianta a) má sloužit k pochopení o co v dané úloze jde, v případě potřeby je poskytnuta podrobná nápověda. Pokud dítě potřebuje, je dobré, když řešení může konzultovat s jiným dítětem, eventuélně učitelem či rodičem.
  2. Varianta b) je pak určená k ověření, že dítě porozumělo podstatě úlohy a) a je schopné vyřešit podobnou úlohu samostatně. Zde by se mu nemělo dostávat žádné pomoci a pokud si s touto úlohou neví rady, má se vrátit k úloze a) a prostudovat nápovědy.
 4. V posledním týdnu místo třetích úkolů dostane k vyplnění tabulky, na kterých si procvičí vše probrané.
 5. Na závěr dítě absolvuje výstupní diagnostický test, který ukáže jemu samotnému jak se za ty tří týdny posunulo, a vám, kde má dítě silné a slabé stránky, na kterých je třeba zapracovat.  

Autoři projektu

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě a od roku 1991 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako hostující profesor na Concordia University v Montrealu, Kanada a Central Michigan University v Mount Pleasant, USA. Přednášel na 13 zahraničních univerzitách a na více než 30 mezinárodních konferencích.

Vzdělal a ovlivnil tisíce učitelů, koncipoval přípravu budoucích učitelů. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky. V týmové výzkumné práci vypracoval teorii generického modelu a koncipoval metodu vyučování matematice nazvanou genetický konstruktivismus. Napsal se svým týmem učebnice, které používá 20 % škol v České republice. 

Je čestným členem Jednoty českých matematiků a fyziků, čestným členem Jednoty slovenských matematiků a fyziků, čestným členem vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a nositelem zlaté plakety Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislavě. V roce 2010 mu byla udělena Medaile MŠMT 1. stupně, nejvyšší rezortní vyznamenání, za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. V roce 2012 obdržel v rámci projektu "Českých 100 Nejlepších" ocenění "MathProf ONE". V roce 2013 mu byla v rámci projektu "Matematika s chutí" přidělena zvláštní cena. Svaz průmyslu a dopravy ČR ocenil jeho celoživotní přínos v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání v roce 2015. V roce 2017 byl oceněn za celoživotní přínos vzdělávání uvedením do Auly sály, která je součástí výročních cen Eduína. Spolu se svojí organizací H-mat, o.p.s. byl nejdříve v roce 2014 oceněn cenou EDUína a v roce 2019 i superEDUína za vzornou implementaci a šíření principů, které mají přesah daleko mimo matematiku.

Tomáš Chrobák je certifikovaný lektor, vítěz Global Teacher Prize CZ 2019, finalista Global Teacher Prize 2020, 
zkušený učitel s 11 letou praxí a 5 let s Hejného metodou. Působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik.

Natáčí webináře pro učitele, pořádá kavárny pro rodiče, je členem Národního kabinetu matematiky. Ve volném čase organizuje projekt Sobotní škola hrou, který je zaměřen na různorodé výchovně-vzdělávací programy. Je mentorem, publikuje. V létě pořádá stanové tábory.

Zároveň také autor sbírek gradovaných úloh, přípravných kurzů k přijímačkám, ale i víkendů a táborů pro děti. Tomáše Chrobáka jste mohli vidět opakovaně jako hosta v České televizi, nebo jako přednášejícího na konferencích.